Proponowane tematy doktoratów

Instytut Paleobiologii PAN

Promotor dr hab. Łucja Fostowicz-Frelik, prof.  IP PAN

Comparative foot morphology in the Paleogene ungulates and Glires (Mammalia):
function-driven convergence

Promotor dr hab. Andrzej Kaim, prof. IP PAN

The origin and rapid diversification of carnivorous neogastropod snails: the turnover in gastropod faunas around the Early/Late Cretaceous transition

Promotor dr hab. Andrzej Kaim, prof. IP PAN, promotor pomocniczy dr Krzysztof Hryniewicz

Wood attraction: the natural history of wood-fall communities and their relation to the wooden substrate

A comprehensive reconstruction of an ancient seep system, its structure, plumbing, facies and fauna: the Early Cretaceous at Rottier (France)

Promotor dr hab. Tomasz Sulej, prof. IP PAN

Ewolucja i morfologia płazów tarczogłowych na przykładzie cyklotozaurów  z późnego triasu Śląska i Grenlandii

Ewolucja i morfologia płazów tarczogłowych w środkowym triasie Europy,  na przykładzie mastodonzaurów z Miedar

Promotor dr hab. Barbara Kremer, prof. IP PAN, drugi promotor dr hab. Maciej Bąbel, prof. UW

Systematic affinity and paleoenvironment of microorganisms from gypsum crystals in the Badenian evaporites of Carpathian Foredeep [Przynależność systematyczna i środowisko życia mikroorganizmów z kryształów gipsu w badeńskich ewaporatach zapadliska przedkarpackiego]

 

Instytut Parazytologii PAN

Promotor prof. dr hab. Aleksander Demiaszkiewicz

Wpływ antropopresji na występowanie pasożytów i parazytoz u jeleniowatych w Puszczy Kampinoskiej [Anthropopressure influence  on the occurrence of cervids parasites and parasitosis in the Kampinos Forest]

 

Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Promotor dr hab. Magdalena Witek, promotor pomocniczy dr Luca Pietro Casacci

Adaptacje i koewolucja w toku na przykładzie źródłowej i reintrodukowanej populacji obligatoryjnie myrmekofilnego motyla Maculinea teleius.

 Promotor dr Małgorzata Pilot

Analiza doboru naturalnego u gatunków z rodzaju Canis.

Promotor dr hab. Jacek Szwedo, prof. nadzw. UG; promotor pomocniczy dr Karol Szawaryn

Badania filogenetyczne populacji polifagicznego pluskwiaka Aphrophora alni (Hemiptera: Aprophoridae) – rasy troficzne czy kompleks gatunków?

 

Instytut Biologii Ssaków PAN

Promotor dr hab. Magdalena Niedziałkowska

Rozmieszczenie i nisza ekologiczna łosia w Eurazji od późnego plejstocenu do współczesności

Możliwość wskazania własnego tematu

Umożliwiamy proponowanie tematów doktoratów przez samych kandydatów. W sprawie uszczegółowienia tematyki i zakresu prac doktorskich prosimy o kontakt bezpośrednio z potencjalnym promotorem.