Regulamin Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej BioPlanet

§1

 1. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej BioPlanet, zwanej dalej „szkołą doktorską”, odbywa się w drodze konkursu. Warunki i tryb rekrutacji zawarte w niniejszym regulaminie są zatwierdzane przez rady naukowe instytutów tworzących szkołę doktorską, zwanych dalej „instytutami”.
 2. Listy potencjalnych promotorów wraz z opisami proponowanej tematyki badawczej dostępne są na stronach internetowych instytutów i stronie szkoły doktorskiej. Przed złożeniem aplikacji kandydat powinien nawiązać kontakt z potencjalnym promotorem.
 3. Rekrutacja odbywa się na podstawie ogłoszenia o  konkursie dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej BioPlanet. Każdy z instytutów przeprowadza rekrutację indywidualnie, w dyscyplinie, którą reprezentuje.
 4. Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r., zwanej dalej „ustawą”, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała.
 5. W wyjątkowych przypadkach, do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy lub osoba będąca beneficjentem programu „Diamentowy Grant”.
 6. W konkursie może wziąć udział osoba nieposiadająca kwalifikacji opisanych w ust. 4, jednak musi je uzyskać przed rozpoczęciem kształcenia w szkole doktorskiej.
 7. Zgłoszenia kandydatur do szkoły doktorskiej są przyjmowane przez poszczególne instytuty w trybie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej BioPlanet.

§2

W procesie rekrutacji wymagane są następujące dokumenty:

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły doktorskiej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów bądź zaświadczenie o ich ukończeniu. W przypadku, gdy kandydat nie dysponuje ww. dokumentami, ma obowiązek dostarczyć je przed rozpoczęciem kształcenia w szkole doktorskiej.
 3. Życiorys zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia, zatrudnienia i pracy naukowej wraz listą publikacji oraz krótkim opisem osiągnięć naukowych zawierającym w szczególności informacje o udziale w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i stażach naukowych, udziale w projektach badawczych, zaangażowaniu w towarzystwach i kołach naukowych, przyznanych wyróżnieniach i stypendiach naukowych.
 4. Certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o stopniu znajomości języka angielskiego, jeżeli kandydat nimi dysponuje.
 5. Opinia pracownika naukowego lub nauczyciela akademickiego, posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora, na temat kandydata i jego dotychczasowej aktywności naukowej. Zamiast dołączania opinii można wskazać osobę będącą pracownikiem naukowym lub nauczycielem akademickim i posiadającą co najmniej stopień naukowy doktora, od której Komisja Rekrutacyjna może samodzielnie uzyskać taką opinię

§3

 1. Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata do szkoły doktorskiej, na podstawie rekomendacji komisji rekrutacyjnej, podejmuje dyrektor instytutu, do którego został skierowany wniosek kandydata.
 2. Komisje rekrutacyjne, są powoływane przez dyrektorów instytutów. Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej jest koordynator kierujący szkołą doktorską w danym instytucie. W uzasadnionych przypadkach przewodniczącym komisji może być inna osoba wyznaczona przez dyrektora instytutu. Poza koordynatorem w skład komisji wchodzi co najmniej dwóch pracowników naukowych posiadających co najmniej stopień doktora, będących pracownikami danego instytutu. Do udziału w pracach komisji rekrutacyjnej może zostać włączony potencjalny promotor z prawem głosu.
 3. Ogłoszenia o prowadzonej rekrutacji podawane są do informacji publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i opublikowanie na stronie internetowej danego instytutu oraz na stronie szkoły doktorskiej, na co najmniej miesiąc przed terminem składania wniosków o przyjęcie do szkoły doktorskiej.
 4. Ogłoszenie o rekrutacji zawiera co najmniej:
   1. a) informację o proponowanej tematyce i potencjalnych promotorach pracy doktorskiej;
   1. b) informację o limicie dostępnych miejsc;
   1. c) informację o możliwości wskazania własnego tematu badawczego po uzgodnieniu z potencjalnym promotorem;
   1. d) termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zgłoszeń;
   1. e) informacje o miejscu i sposobie rejestracji/składania dokumentów;
   1. f) wymagania formalne dla kandydatów;
   1. g) opis kryteriów, którymi komisja rekrutacyjna będzie kierować się przy rekrutacji;
   1. h) termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu;
   1. i) informację o procedurze odwoławczej w procesie rekrutacji.

§4

 1. Rekrutacja przebiega w dwóch etapach.
  1. W pierwszym etapie koordynator dokonuje formalnej oceny złożonych dokumentów. W przypadku aplikacji niespełniających wymogów formalnych zawartych w §2, kandydaci wzywani są do uzupełnienia braków w ciągu siedmiu dni.  Wnioski nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone z postępowania, o czym kandydaci zostaną poinformowani.
  2. W drugim etapie komisja rekrutacyjna ocenia złożone wnioski uwzględniając osiągnięcia  i doświadczenie naukowe kandydata oraz zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów (nie więcej niż 5 osób do danego tematu). Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może odbywać się w języku angielskim, kandydaci proszeni są o krótką (ok. 5 min.) prezentację na temat swoich dotychczasowych badań. W przypadku wyboru własnego tematu badawczego kandydat przedstawia założenia (do 10 min.) proponowanej do realizacji rozprawy doktorskiej.
 2. W drugim etapie oceny komisja rekrutacyjna ocenia:
  1. osiągnięcia i doświadczenie naukowe kandydata w oparciu o publikacje naukowe i popularnonaukowe, nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub działalności studenckiej, stypendia naukowe, udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i stażach naukowych, udział w projektach badawczych, zaangażowanie w towarzystwach i kołach naukowych, biorąc pod uwagę wszystkie przedłożone dokumenty (0-10 pkt.);
  2. wiedzę kandydata w zakresie dyscypliny reprezentowanej przez dany instytut (0-5 pkt.);
  3. znajomość tematyki planowanych badań związanych z rozprawą doktorską (0-5 pkt.);
  4. motywację i predyspozycje do prowadzenia pracy naukowej, w szczególności w oparciu o prezentację tematyki pracy magisterskiej i przyszłej pracy doktorskiej, umiejętności merytorycznej wypowiedzi i komunikacji, logicznego formułowania wypowiedzi (umiejętność argumentacji i poprawne posługiwanie się kategoriami naukowymi w obrębie dyscypliny naukowej z jaką wiąże się wybrana przez kandydata specjalność (0-5 pkt.).
 3. Znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem lub wykazana w rozmowie kwalifikacyjnej stanowi warunek niezbędny do przyjęcia do szkoły
 4. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół z każdego posiedzenia.
 5. Osoby, które uzyskały w sumie nie więcej niż 10 punktów nie mogą zostać przyjęte do szkoły doktorskiej. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał w sumie więcej niż 10 punktów, termin przyjmowania zgłoszeń może zostać przedłużony.
 6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
 7. Właściwy Instytut informuje kandydatów o wynikach rekrutacji w ciągu 14 dni od daty rozmowy kwalifikacyjnej ogłaszając tę informację w BIP instytutu oraz na  stronie www Szkoły Doktorskiej BioPlanet.
 8. Od decyzji komisji rekrutacyjnej zainteresowanemu przysługuje prawo do odwołania się do dyrektora właściwego instytutu w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji. Podstawą odwołania może być wyłącznie naruszenie warunków lub trybu rekrutacji określonych w niniejszym regulaminie. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

§5

 1. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej BioPlanet może także odbywać się łącznie z rekrutacją kandydatów na doktorantów do projektu finansowanego przez instytucje zewnętrzne (NCN, NCBiR, Fundację Nauki Polskiej, itp.), którego beneficjentem jest jeden z instytutów tworzących szkołę doktorską.
 2. W przypadku, jeśli rekrutacja do szkoły doktorskiej jest połączona z rekrutacją do projektu, wymogi formalne dla kandydata do szkoły doktorskiej są, w razie potrzeby, poszerzone o wymogi wynikające z regulaminu danej instytucji finansującej.
 3. Rekrutacja połączona z rekrutacją do projektu może być prowadzona przez komisję konkursową powoływaną w instytucie będącym beneficjentem projektu według zasad instytucji finansującej. Koordynator szkoły doktorskiej w danym instytucie jest członkiem komisji konkursowej.
 4. W ogłoszeniu o konkursie do projektu powinna znaleźć się informacja o rekrutacji łącznej do projektu i do Szkoły Doktorskiej BioPlanet, a kandydat powinien złożyć także komplet dokumentów określonych w 2 niniejszego Regulaminu.
 5. Po przeprowadzeniu rekrutacji łącznej, koordynator instytutu będącego beneficjentem projektu informuje kierownika szkoły doktorskiej BioPlanet o wyniku rekrutacji i przekazuje mu stosowną dokumentację przyjętej osoby.
 6. Wpis osoby przyjętej do projektu na listę doktorantów następuje z chwilą dokonania przez kierownika szkoły doktorskiej BioPlanet pozytywnej weryfikacji spełniania przez tę osobę wymogów przyjęcia do szkoły doktorskiej.
 7. Pozostałe zasady rekrutacji określone w paragrafach od 1 do 4 stosuje się przy rekrutacji połączonej z rekrutacją do projektu odpowiednio.