Regulamin Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej BioPlanet

§1

 1. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej BioPlanet, zwanej dalej „szkołą doktorską”, odbywa się w drodze konkursu. Warunki i tryb rekrutacji zawarte w niniejszym regulaminie są określane przez rady naukowe instytutów tworzących szkołę doktorską, zwanych dalej „instytutami”.
 2. Listy potencjalnych promotorów wraz z opisami proponowanej tematyki badawczej dostępne są na stronach internetowych instytutów i stronie szkoły doktorskiej. Przed złożeniem aplikacji kandydat powinien nawiązać kontakt z potencjalnym promotorem.
 3. Rekrutacja odbywa się na podstawie ogłoszenia o  konkursie dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej BioPlanet. Każdy z instytutów przeprowadza rekrutację indywidualnie, w dyscyplinie, którą reprezentuje.
 4. Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r., zwanej dalej „ustawą”, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała.
 5. W wyjątkowych przypadkach, do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy lub osoba będąca beneficjentem programu „Diamentowy Grant”.
 6. W konkursie może wziąć udział osoba nieposiadająca kwalifikacji opisanych w ust. 4, jednak musi je uzyskać przed rozpoczęciem kształcenia w szkole doktorskiej.
 7. Zgłoszenia kandydatur do szkoły doktorskiej są przyjmowane przez poszczególne instytuty w trybie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej BioPlanet.

§2

W procesie rekrutacji wymagane są następujące dokumenty:

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły doktorskiej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów bądź zaświadczenie o ich ukończeniu. W przypadku, gdy kandydat nie dysponuje ww. dokumentami, ma obowiązek dostarczyć je przed rozpoczęciem kształcenia w szkole doktorskiej.
 3. Życiorys zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia, zatrudnienia i pracy naukowej wraz listą publikacji oraz krótkim opisem osiągnięć naukowych zawierającym w szczególności informacje o udziale w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i stażach naukowych, udziale w projektach badawczych, zaangażowaniu w towarzystwach i kołach naukowych, przyznanych wyróżnieniach i stypendiach naukowych.
 4. Certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o stopniu znajomości języka angielskiego, jeżeli kandydat nimi dysponuje.

§3

 1. Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata do szkoły doktorskiej, na podstawie rekomendacji komisji rekrutacyjnej, podejmuje dyrektor instytutu, do którego został skierowany wniosek kandydata.
 2. Komisje rekrutacyjne, są powoływane przez dyrektorów instytutów. Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej jest koordynator kierujący szkołą doktorską w danym instytucie. W uzasadnionych przypadkach przewodniczącym komisji może być inna osoba wyznaczona przez dyrektora instytutu. Poza koordynatorem w skład komisji wchodzi dwóch samodzielnych pracowników naukowych będących pracownikami danego instytutu.
 3. Ogłoszenia o prowadzonej rekrutacji podawane są do informacji publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i opublikowanie na stronie internetowej danego instytutu oraz na stronie szkoły doktorskiej, na co najmniej miesiąc przed terminem składania wniosków o przyjęcie do szkoły doktorskiej.
 4. Ogłoszenie o rekrutacji zawiera co najmniej:
   1. a) informację o proponowanej tematyce i potencjalnych promotorach pracy doktorskiej;
   1. b) informację o limicie dostępnych miejsc;
   1. c) informację o możliwości wskazania własnego tematu badawczego po uzgodnieniu z potencjalnym promotorem;
   1. d) termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zgłoszeń;
   1. e) informacje o miejscu i sposobie rejestracji/składania dokumentów;
   1. f) wymagania formalne dla kandydatów;
   1. g) opis kryteriów, którymi komisja rekrutacyjna będzie kierować się przy rekrutacji;
   1. h) termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu;
   1. i) informację o procedurze odwoławczej w procesie rekrutacji.

§4

 1. Rekrutacja przebiega w dwóch etapach. W pierwszym etapie koordynator dokonuje formalnej oceny złożonych wniosków. W przypadku aplikacji niespełniających wymogów formalnych zawartych w §2, kandydaci wzywani są do uzupełnienia braków w ciągu siedmiu dni.  Wnioski nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone z postępowania, o czym kandydaci zostaną poinformowani.
 2. W drugim etapie komisja rekrutacyjna ocenia złożone wnioski uwzględniając osiągnięcia  i doświadczenie naukowe kandydata Integralną częścią drugiego etapu oceny jest rozmowa kwalifikacyjna, która może odbywać się w języku angielskim. Kandydaci proszeni są o przygotowanie dwóch krótkich prezentacji (5-8 slajdów) na temat swojej pracy magisterskiej oraz proponowanej do realizacji rozprawy doktorskiej.
 3. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna ocenia:
   1. osiągnięcia i doświadczenie naukowe kandydata w oparciu o publikacje naukowe i popularnonaukowe, nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub działalności studenckiej, stypendia naukowe, udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i stażach naukowych, udział w projektach badawczych, zaangażowanie w towarzystwach i kołach naukowych (0-10 pkt.);
   2. wiedzę kandydata w zakresie dyscypliny reprezentowanej przez dany instytut (0-3 pkt.);
   3. znajomość tematyki planowanych badań związanych z rozprawą doktorską (0-4 pkt.);
   4. motywację i predyspozycje do prowadzenia pracy naukowej, w szczególności w oparciu o prezentację tematyki pracy magisterskiej i przyszłej pracy doktorskiej, umiejętności merytorycznej wypowiedzi i komunikacji, logicznego formułowania wypowiedzi (umiejętność argumentacji i poprawne posługiwanie się kategoriami naukowymi w obrębie dyscypliny naukowej z jaką wiąże się wybrana przez kandydata specjalność (0-3 pkt.).
 1. Znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem lub wykazana w rozmowie kwalifikacyjnej stanowi warunek niezbędny do przyjęcia do szkoły
 2. Do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna zaprasza potencjalnego promotora kandydata.
 3. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół z każdego swego posiedzenia.
 4. Lista rankingowa kandydatów tworzona jest na podstawie sumy punktów z drugiego etapu rekrutacji.
 5. Osoby, które uzyskały w sumie nie więcej niż 10 punktów nie mogą zostać przyjęte do szkoły doktorskiej. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał w sumie więcej niż 10 punktów, termin przyjmowania zgłoszeń może zostać przedłużony.
 6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
 7. Właściwy Instytut informuje kandydatów o wynikach rekrutacji w ciągu 14 dni od daty rozmowy kwalifikacyjnej ogłaszając tę informację w BIP instytutu oraz na  stronie www Szkoły Doktorskiej BioPlanet.
 8. Od decyzji komisji rekrutacyjnej zainteresowanemu przysługuje prawo do odwołania się do dyrektora właściwego instytutu w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji. Podstawą odwołania może być wyłącznie naruszenie warunków lub trybu rekrutacji określonych w niniejszym regulaminie. Decyzja dyrektora jest ostateczna.