Proponowane tematy doktoratów

Instytut Paleobiologii PAN

Lista potencjalnych promotorów wraz z obszarami zainteresowań http://www.paleo.pan.pl/pl/index.html

 

Instytut Parazytologii PAN

Promotor prof. dr hab. Aleksander Demiaszkiewicz

Pasożyty i parazytozy u wolno żyjących przeżuwaczy [Parasites and
parasitoses in free living ruminants]

Promotor dr hab. Jakub Gawor

Określenie prewalencji Strongylus vulgaris (Strongylidae) u koni w aspekcie zagrożenia morzyskiem zakrzepowo-zatorowym [Determination of the prevalence of Strongylus vulgaris (Strongylidae) in horses in terms of the risk of thromboembolism]

Promotor prof. dr hab. Mieczysława I. Boguś

Mechanizmy chroniące owady przed entomopatogennymi mikroorganizmami [Mechanisms that protect insects against entomopathogenic microorganisms]

Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Promotor dr hab. Maria Sterzyńska [majka@miiz.waw.pl]

Mikrostawonogi glebowe (Hexapoda: Collembola) lasów miejskich: oszacowanie ekologicznych konsekwencji fragmentacji

Promotor dr hab. Małgorzata Pilot [mpilot@miiz.waw.pl]

Ewolucyjne konsekwencje hybrydyzacji między przedstawicielami rodzaju Canis [grant Narodowego Centrum Nauki]

Promotor dr hab. Roman Gula [rgula@miiz.eu]

Restytucja wilków w regionie świętokrzyskim w kontekście zmian użytkowania gruntów [grant Save Wildlife Conservation Found]

Promotor prof. Jörn Theuerkauf [jtheuer@miiz.eu], promotor pomocniczy dr Alfredo Attisano

Ekologia porównawcza endemicznych gatunków papug z Nowej Kaledonii

Promotor dr hab. Roman Gula [rgula@miiz.eu], promotor pomocniczy dr Alfredo Attisano

Komunikacja akustyczna endemicznych gatunków ptaków z Nowej Kaledonii

Promotor dr Andre E. Moura [avmoura@miiz.waw.pl]

Ekologia ewolucyjna waleni – podejście multidyscyplinarne [grant Narodowego Centrum Nauki]

Promotor prof. dr hab. K. Wioletta Tomaszewska [wiolkat@miiz.waw.pl], promotor pomocniczy dr Dagmara Żyła [zyladagmara@gmail.com]

Relacje filogenetyczne i ewolucja chrząszczy kusakowatych Paederinae (Staphylinidae) na podstawie analiz danych genomowych i morfologicznych [grant Narodowego Centrum Nauki]

 

Instytut Biologii Ssaków PAN

Promotor dr hab. Andrzej Zalewski

Czynniki kształtujące czasowo-przestrzenne interakcje pomiędzy drapieżnikami w naturalnym i antropogenicznym środowisku

Promotor dr hab. Michał Żmihorski

Znaczenie pożarów, silnych wiatrów i gradacji korników dla bioróżnorodności w dobie zmian klimatu

Możliwość wskazania własnego tematu

Umożliwiamy proponowanie tematów doktoratów przez samych kandydatów. W sprawie uszczegółowienia tematyki i zakresu prac doktorskich prosimy o kontakt bezpośrednio z potencjalnym promotorem.