Regulamin Szkoły Doktorskiej BioPlanet

§ 1

Szkołę Doktorską BioPlanet, zwaną dalej „szkołą doktorską”, prowadzą wspólnie następujące jednostki Polskiej Akademii Nauk: Muzeum i Instytut Zoologii, Instytut Paleobiologii, Instytut Biologii Ssaków oraz Instytut Parazytologii, zwane dalej „instytutami”, na podstawie umowy o utworzeniu Szkoły Doktorskiej BioPlanet. „Instytutem koordynującym” jest instytut odpowiedzialny za wprowadzanie danych do systemu POL-on oraz upoważniony do otrzymania środków finansowych na wspólne kształcenie w szkole doktorskiej i zarządzania nimi. Regulamin niniejszy określa organizację i tok kształcenia w szkole doktorskiej oraz prawa i obowiązki doktorantów, promotorów i koordynatorów kierujących szkołą doktorską na poziomie instytutów, zwanych dalej „koordynatorami”.

§ 2

Podstawy prawne

Szkoła doktorska działa na podstawie przepisów:

 • ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1475 z późn.zm.);

 • ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”;

 • ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669 z późn. zm.);

 • umowy o utworzeniu Szkoły Doktorskiej BioPlanet zawartej pomiędzy instytutami;

 • statutów instytutów;

 • niniejszego regulaminu;

 • innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 3

 Struktura szkoły

Organami szkoły doktorskiej są:

 • kierownik;

 • koordynatorzy;

 • rada szkoły;

 • komisje rekrutacyjne;

 • komisje ds. oceny śródokresowej.

§ 4

Kształcenie w szkole doktorskiej

 1. Szkoła doktorska kształci kandydatów do uzyskania stopnia naukowego doktora w następujących dyscyplinach: nauki o Ziemi i środowisku oraz nauki biologiczne.

 2. Kształcenie doktorantów trwa osiem semestrów.

 3. Rok akademicki trwa od 1 października do 30 września następnego roku.

 4. W zależności od terminu przeprowadzenia rekrutacji we współtworzących szkołę instytutach przyjęcie do szkoły doktorskiej na dany rok akademicki może nastąpić najwcześniej w dniu jego rozpoczęcia lub później, w jego trakcie, ale nie później niż 31 marca.

 5. Kształcenie doktoranta w szkole doktorskiej kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej zaakceptowanej przez promotora/promotorów.

§ 5

Warunki i tryb rekrutacji do szkoły doktorskiej, w tym tryb powołania i funkcjonowania komisji rekrutacyjnych, określa regulamin rekrutacji do szkoły doktorskiej BioPlanet.

§ 6

 1. Ramowy program kształcenia w szkole doktorskiej określa charakter i wymiar zajęć dydaktycznych dla doktorantów.

 2. Ramowy program kształcenia podawany jest do publicznej wiadomości za pośrednictwem Biuletynów Informacji Publicznej instytutów oraz strony internetowej szkoły doktorskiej co najmniej na pięć miesięcy przed rozpoczęciem rekrutacji do szkoły doktorskiej na dany rok akademicki.

 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek doktoranta, koordynator może wyrazić zgodę na indywidualny tok kształcenia.

 4. Efekty uczenia się weryfikowane są na podstawie zaliczeń przedmiotów w formie egzaminów pisemnych, egzaminów ustnych, referatów, opracowań pisemnych lub obecności na zajęciach. Forma zaliczeń określona jest w sylabusie przedmiotu.

 5. Zaliczenia mogą być oceniane według następującej skali ocen:

2 – ocena niedostateczna (brak zaliczenia),

3 – ocena dostateczna,

3,5 – ocena dostateczna plus,

4 – ocena dobra,

4,5 – ocena dobra plus,

5 – ocena bardzo dobra,

bądź bez oceny – jako zaliczenie („zal.”).

 1. Doktorantowi przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego.

 2. Za realizację zajęć i innych zadań objętych programem doktorantowi przyznawane są punkty zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS).

 3. Rok kształcenia zaliczany jest przez kierownika szkoły. Warunkiem zaliczenia doktorantowi roku kształcenia w szkole doktorskiej jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminów bądź zaliczenia z przedmiotów obowiązkowych przewidzianych w ustalonym z promotorem/promotorami na dany rok akademicki programie, zaliczenie seminarium doktoranckiego oraz uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawozdania z działalności naukowej uwzględniającego postępy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.

 4. Doktorant może zostać, na swój wniosek, warunkowo dopuszczony przez kierownika do kontynuacji kształcenia w następnym roku akademickim w przypadku braku zaliczenia jednego z przedmiotów obowiązkowych przewidzianych w bieżącym roku akademickim.

 5. W przypadku warunkowego dopuszczenia do kształcenia w danym roku akademickim, doktorant zobowiązany jest do uzupełnienia warunku niespełnionego w poprzednim roku, czyli zaliczenia zaległego przedmiotu obowiązkowego.

 6. Doktorant nie może powtarzać roku.

 7. Doktorant zobowiązany jest przedstawić na zakończenie drugiego roku publikację w recenzowanym czasopiśmie o zasięgu co najmniej krajowym.

 8. Realizacja indywidualnego planu badawczego przez doktoranta podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia, zgodnie z art. 202 ustawy. Ocenę śródokresową przeprowadza komisja powołana w trakcie czwartego semestru przez dyrektora instytutu, który wyłonił doktoranta w toku rekrutacji.

 9. Podstawą oceny śródokresowej jest pisemne sprawozdanie z wykonania indywidualnego planu badawczego zaopiniowane przez promotora/promotorów oraz rozmowa komisji z doktorantem. Sprawozdanie wraz z opinią promotora/promotorów składane jest koordynatorowi do 30 czerwca drugiego roku kształcenia.

 10. Ocenę śródokresową przeprowadza się do 30 września drugiego roku kształcenia.

 11. Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny.

 12. Przebieg kształcenia doktoranta dokumentowany jest zgodnie z Załącznikiem 1 do niniejszego Regulaminu.

 13. Kształcenie w szkole kończy się złożeniem rozprawy zaakceptowanej przez promotora.

 14. Osoba, która nie ukończyła szkoły doktorskiej może, na pisemny wniosek, otrzymać zaświadczenie o przebiegu kształcenia w szkole doktorskiej.

§ 7

 1. Nadzór nad przebiegiem kształcenia w szkole doktorskiej sprawują rady naukowe instytutów tworzących szkołę.

 2. Rada naukowa każdego instytutu w szczególności:

  • opiniuje, na wniosek dyrektora instytutu, kandydata na koordynatora szkoły doktorskiej w danym instytucie;

  • opiniuje na wniosek dyrektora instytutu kandydata na promotora i promotora pomocniczego.

 3. Rady naukowe instytutów tworzących szkołę uchwalają:

  • regulamin szkoły doktorskiej;

  • regulamin rekrutacji do szkoły doktorskiej;

  • ramowy program kształcenia.

§ 8

 Koordynatorzy

 1. Na poziomie instytutu szkołą doktorską kieruje koordynator powołany przez dyrektora instytutu po uzyskaniu pozytywnych opinii rady naukowej instytutu oraz uzgodnienia właściwego organu samorządu doktorantów.

 2. Koordynatorem może być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego albo uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego.

 3. Dyrektor instytutu zwraca się do właściwego organu samorządu doktorantów z wnioskiem o uzgodnienie kandydata na koordynatora.

 4. Niezajęcie stanowiska przez właściwy organ samorządu doktorantów w terminie 14 dni uważa się za wyrażenie zgody na przedstawioną kandydaturę koordynatora.

 5. Koordynatora odwołuje dyrektor instytutu po zasięgnięciu opinii rady naukowej i właściwego organu samorządu doktorantów.

 6. Rada naukowa instytutu lub organ właściwy samorządu doktorantów może złożyć wniosek o odwołanie koordynatora do dyrektora instytutu.

 7. Dyrektor instytutu zwraca się do właściwego organu samorządu doktorantów oraz do rady naukowej z wnioskiem o wyrażenie opinii o odwołaniu koordynatora w terminie co najmniej 14 dni od dnia otrzymania tego wniosku, ale nie dłużej niż do najbliższego posiedzenia rady naukowej instytutu po upływie terminu 14 dni.

 8. Kierownika szkoły, którym jest koordynator z instytutu koordynującego, powołują w porozumieniu dyrektorzy instytutów współtworzących szkołę doktorską.

 9. Kierownika szkoły odwołują dyrektorzy instytutów. Przepisy 6-9 stosuje się odpowiednio.

§ 9

Zadania kierownika szkoły i koordynatorów

 1. Kierownik szkoły:

  • nadzoruje organizację i prawidłowość przeprowadzania zajęć dydaktycznych oraz nadzoruje i koordynuje tok kształcenia w szkole;

  • zalicza doktorantom kolejne lata kształcenia w szkole doktorskiej, po uzyskaniu opinii koordynatora;

  • przedłuża, w uzasadnionych indywidualnych przypadkach, termin złożenia rozprawy doktorskiej, biorąc pod uwagę okresowe sprawozdania doktoranta i oceny promotora/promotorów, łącznie nie dłużej niż o 2 lata;

  • organizuje realizację ramowego programu kształcenia;

  • informuje doktorantów o wynikach corocznej oceny postępów ich prac i zaliczeniu lub braku zaliczenia roku kształcenia w szkole doktorskiej;

  • organizuje i prowadzi seminaria doktoranckie, na których doktoranci m.in. przedstawiają postępy w realizacji badań;

  • składa corocznie radzie szkoły sprawozdanie z działalności szkoły.

 2. Koordynator:

  • ogłasza nabór do szkoły doktorskiej, z upoważnienia dyrektora wykonuje postępowanie rekrutacyjne w formie konkursu, przewodnicząc komisji rekrutacyjnej, przedkłada dyrektorowi instytutu wyniki postępowania rekrutacyjnego, ze wskazaniem promotorów i uzgodnionej z nimi problematyki prac doktorskich;

  • proponuje radzie naukowej instytutu do zaopiniowania promotora/promotorów oraz promotora/promotorów pomocniczych doktoranta po uzyskaniu zgody kandydata/kandydatów na promotora/promotorów w ciągu trzech miesięcy od podjęcia kształcenia;

  • czuwa nad przestrzeganiem regulaminu szkoły doktorskiej oraz nad realizacją ramowego programu kształcenia;

  • dokonuje corocznej oceny realizacji programu kształcenia, stanu zaawansowania badań naukowych i postępu prac w przygotowaniu rozprawy doktorskiej poprzez kontrolę do 30 września okresowych sprawozdań składanych przez doktorantów oraz ocen ich postępów składanych przez promotorów;

  • raz w roku przedstawia radzie naukowej instytutu sprawozdanie z realizacji programu kształcenia w szkole doktorskiej;

  • przekazuje kierownikowi szkoły roczne sprawozdania doktorantów.

§ 10

Rada szkoły

 1. Rada szkoły kształtuje program nauczania i nadzoruje funkcjonowanie szkoły doktorskiej w zakresie dydaktycznym i naukowym.

 2. W skład dziewięcioosobowej rady szkoły wchodzą koordynatorzy szkoły, po jednym przedstawicielu rad naukowych jednostek współpracujących i przedstawiciel doktorantów.

 3. Do zadań rady szkoły należy w szczególności wnioskowanie i opracowywanie zmian w regulaminie rekrutacji, w ramowym programie kształcenia oraz w regulaminie szkoły, a także opiniowanie sprawozdań kierownika szkoły.

 4. Rada szkoły przed ogłoszeniem rekrutacji zatwierdza corocznie limit miejsc dostępnych w ramach naboru do szkoły.

 5. Rada szkoły składa corocznie sprawozdanie z działalności szkoły radom naukowym instytutów.

 6. Przewodniczącym rady szkoły jest kierownik szkoły doktorskiej, który zwołuje posiedzenia rady szkoły i kieruje jej obradami. Kierownik szkoły zwołuje posiedzenia rady szkoły również na wniosek przedstawicieli nie mniej niż dwóch instytutów.

§ 11

Przedłużanie i zawieszanie kształcenia

 1. Kierownik szkoły doktorskiej, na pisemny wniosek doktoranta, może przedłużyć termin złożenia rozprawy doktorskiej w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych niezbędnych do przygotowania rozprawy doktorskiej, łącznie nie dłużej niż o 2 lata. Przedłużenie możliwe jest pod warunkiem, że doktorant jest autorem lub współautorem (koordynator może poprosić o udokumentowanie wkładu doktoranta oświadczeniami współautorów) co najmniej jednego recenzowanego artykułu opublikowanego w czasopiśmie naukowym indeksowanym w bazie Journal Citation Reports. Wkład doktoranta w publikowane artykuły musi ściśle wiązać się z dyscypliną naukową reprezentowaną przez Instytut.

 2. Kierownik, na wniosek doktoranta, może zawiesić kształcenie w szkole doktorskiej w przypadku czasowej niezdolności do realizacji programu kształcenia lub indywidualnego programu badawczego spowodowanej:

  • chorobą doktoranta;

  • koniecznością sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny;

  • koniecznością sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do czwartego roku życia lub dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności;

  • innymi odpowiednio uzasadnionymi okolicznościami,

– łącznie nie dłużej niż na rok.

 1. Kierownik, na wniosek doktoranta, dodatkowo zawiesza kształcenie w szkole doktorskiej na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.).

 2. Wniosek o przedłużenie, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć do kierownika szkoły doktorskiej na co najmniej 30 dni przed zakończeniem ostatniego semestru kształcenia. Kierownik jest zobowiązany wydać decyzję o przedłużeniu w ciągu 21 dni od otrzymania wniosku. Wniosek o zawieszenie składany jest w trybie ciągłym i bezzwłocznie rozpatrywany.

 3. Wniosek o przedłużenie lub zawieszenie kształcenia w szkole doktorskiej zawiera:

  • dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wskazanie roku kształcenia w szkole doktorskiej;

  • uzasadnienie;

  • opinię promotora/promotorów;

  • zaktualizowany indywidualny plan badawczy.

 4. Do wniosku o przedłużenie lub zawieszenie kształcenia w szkole doktorskiej, o których mowa w ust. 1 – 3, doktorant dołącza dokumenty potwierdzające zaistnienie przesłanek opisanych w wymienionych ustępach.

§ 12

Promotorzy

 1. Doktorant kształci się w szkole doktorskiej pod kierunkiem promotora/promotorów.

 2. Promotorem może być pracownik naukowy instytutu, posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny naukowej reprezentowanej przez instytut, lub uprawnienia równoważne, z zastrzeżeniem art. 190 ust. 6 ustawy, oraz aktualny dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich 5 lat.

 3. Promotora/promotorów oraz promotora/pomocniczego powołuje dyrektor instytutu który wyłonił doktoranta w toku rekrutacji po zasięgnięciu opinii koordynatora, kierując się opinią rady naukowej instytutu oraz listą potencjalnych promotorów i proponowanej tematyki pracy badawczej ogłaszaną przy rekrutacji kandydatów do szkoły doktorskiej .

 4. Promotor, działając zgodnie z ramowym programem kształcenia:

  • uzgadnia z doktorantem indywidualny plan badawczy w ciągu 12 miesięcy od podjęcia kształcenia oraz szczegółowy program kształcenia na każdy kolejny rok kształcenia w szkole doktorskiej;

  • wprowadza doktoranta w tematykę rozprawy oraz w odpowiednie metody i techniki badawcze;

  • ustala tok kształcenia i samokształcenia doktoranta w zakresie merytorycznym i kontroluje jego przebieg;

  • pomaga doktorantowi w uzyskaniu środków niezbędnych do przygotowania rozprawy doktorskiej (projekty badawcze, finansowanie ze środków subwencji, inne źródła);

  • czuwa nad postępem prac doktoranta i prezentacją wyników;

  • przedkłada koordynatorowi ocenę postępów badań naukowych i realizacji programu kształcenia doktoranta do 30 czerwca każdego roku akademickiego;

  • opiniuje podanie doktoranta o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej w przypadku określonym w § 11 ust. 1;

  • uczęszcza na seminaria doktoranckie, na których jej/jego doktorant wygłasza referaty.

 5. W uzasadnionych przypadkach doktorant, w porozumieniu z promotorem/promotorami, może wystąpić do koordynatora z wnioskiem o zmianę tematyki badań doktoranckich i indywidualnego planu badawczego. Wniosek musi zawierać uzasadnienie i należy złożyć go przed terminem oceny śródokresowej.

 6. Dyrektor instytutu może odwołać promotora na wniosek koordynatora lub doktoranta. Wniosek musi zawierać uzasadnienie. Promotorowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji dyrektora do rady naukowej instytutu. W przypadku zmiany promotora, promotorów lub promotora pomocniczego, nowy promotor powoływany jest przez dyrektora instytutu po uzyskaniu zgody kandydata na promotora.

§ 13

 Uprawnienia i obowiązki doktorantów

Doktorant jest uprawniony do:

 • uczestnictwa w życiu naukowym instytutów tworzących szkołę doktorską;

 • korzystania z biblioteki, czytelni i dostępu do cyfrowych zasobów baz danych instytutów tworzących szkołę doktorską;

 • otrzymywania stypendium doktoranckiego na zasadach regulowanych ustawą;

 • przedłużania i zawieszania terminu złożenia rozprawy doktorskiej na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;

 • korzystania z przerwy wypoczynkowej w wymiarze nieprzekraczającym 8 tygodni rocznie. Wniosek o przerwę zaopiniowany przez promotora doktorant składa do koordynatora;

 • odbywania staży naukowych i prowadzenia badań w innych krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych, za zgodą koordynatora, po pozytywnym zaopiniowaniu przez promotora/promotorów. Okres stażu za zgodą koordynatora może zostać wliczony do okresu kształcenia w szkole doktorskiej. Zaliczone podczas stażu zajęcia uwzględniane są przy ocenie realizacji programu kształcenia;

 • korzystania przez cały okres kształcenia w szkole doktorskiej z opieki naukowej i wsparcia w samodzielnej pracy badawczej, ze strony promotora/promotorów;

 • odwoływania się od decyzji koordynatora do dyrektora instytutu, którego decyzje są ostateczne;

 • uczestniczenia w działalności samorządu tworzonego przez doktorantów danego instytutu.

§ 14

 1. Ogólne obowiązki i uprawnienia doktorantów określają przepisy wymienione w § 2 oraz zapisy § 13 niniejszego regulaminu. W szczególności doktoranci obowiązani są do:

 • prowadzenia badań związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej;

 • samodzielnego kształcenia się pod opieką i według wskazań promotora/promotorów i ustalonego programu kształcenia;

 • uczestniczenia w zajęciach wymienionych w ramowym programie kształcenia;

 • zaliczenia każdego roku kształcenia w szkole doktorskiej zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym regulaminie i ramowym programie kształcenia;

 • przedstawienia koordynatorowi, w ciągu 12 miesięcy od podjęcia kształcenia, uzgodnionego z promotorem/promotorami indywidualnego planu badawczego, zawierającego w szczególności harmonogram przygotowania i planowany termin złożenia rozprawy doktorskiej; w przypadku wyznaczenia promotora pomocniczego plan musi być zaopiniowany przez tego promotora;

 • przestrzegania terminów przygotowania rozprawy doktorskiej ujętych w indywidualnym planie badawczym;

 • składania koordynatorowi rocznych pisemnych sprawozdań (do 30 czerwca każdego roku akademickiego) z wykonanych prac i postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;

 • wygłaszania referatów sprawozdawczych ze stanu zaawansowania i wyników badań doktoranckich na seminarium doktoranckim;

 • publikowania wyników badań w recenzowanych czasopismach naukowych indeksowanych w bazie Journal Citation Reports;

 • niezwłocznego informowania właściwego organu administracji instytutu, koordynatora i promotora/promotorów o zmianie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego. Niepoinformowanie o zmianie adresu oznacza, że korespondencja wysyłana na dotychczasowy adres zostanie uznana za doręczoną prawidłowo;

 • przestrzegania pozostałych przepisów obowiązujących w instytucie, w tym dotyczących ochrony własności intelektualnej, informacji niejawnych i know-how

 • niezwłocznego informowania właściwego instytutu o wystąpieniu jakichkolwiek przyczyn wpływających na dopuszczalność pobierania stypendium doktoranckiego lub jego wysokość.

 1. Osoba przyjęta do szkoły doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania.

 2. Doktorant szkoły doktorskiej otrzymuje elektroniczną legitymację doktoranta.

 3. Publikacje utworów naukowych doktoranta związanych z rozprawą doktorską, samodzielne lub współautorskie, jako afiliację muszą wskazywać instytut, który wyłonił doktoranta w toku rekrutacji.

§ 15

Skreślenie z listy doktorantów

 1. Doktorant zostaje skreślony z listy doktorantów w przypadku:

 • negatywnego wyniku oceny śródokresowej;

 • niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w indywidualnym planie badawczym;

 • rezygnacji z kształcenia złożonej dyrektorowi właściwego instytutu w formie pisemnej.

 1. Doktorant może zostać skreślony z listy doktorantów także w przypadku:

 • niezadowalającego postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;

 • niezadowalających postępów w realizacji programu kształcenia;

 • niezadowalających postępów w realizacji indywidualnego planu badawczego;

 1. Skreślenie następuje na mocy decyzji administracyjnej wydanej przez koordynatora z upoważnienia dyrektora właściwego instytutu.

 2. Od decyzji o skreśleniu przysługuje doktorantowi wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora właściwego instytutu, w terminie 14 dni od jej doręczenia. Do wniosku o ponowną ocenę można dołączyć dokumenty uzupełniające. Decyzja dyrektora instytutu jest ostateczna.

 3. Wypłatę stypendium wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.

§ 16

Samorząd doktorantów

Doktoranci szkoły tworzą oddzielne samorządy doktorantów w instytutach, które wyłoniły ich w procesie rekrutacji.

§ 17

Przepisy końcowe

 1. W sprawach nieobjętych przepisami niniejszego regulaminu i nieujętych w podanych w § 2 aktach prawnych rozstrzyga dyrektor właściwego instytutu.

 2. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem 1 października 2019 r.

 

Załącznik 1 do Regulaminu Szkoły Doktorskiej BioPlanet