Ogłoszenie o naborze

Szkoła Doktorska BioPlanet otwiera nabór na czteroletnie kształcenie doktorantów na rok akademicki 2022/2023.

Terminy składania zgłoszeń

Uwaga: terminy mogą ulec wydłużeniu w przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji epidemiologicznej lub zgłoszenia się zbyt małej liczby kandydatów. Stosowna informacja o wydłużeniu terminów będzie zamieszczona na stronie www Szkoły Doktorskiej BioPlanet najpóźniej na 5 dni przed upływem terminów podanych w obecnym ogłoszeniu.

Wymagania formalne dla kandydatów

W procesie rekrutacji wymagane są następujące dokumenty:

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły doktorskiej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji.
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów bądź zaświadczenie o ich ukończeniu. W przypadku, gdy kandydat nie dysponuje ww. dokumentami, ma obowiązek dostarczyć je przed rozpoczęciem kształcenia w szkole doktorskiej.
 3. Życiorys zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia, zatrudnienia i pracy naukowej wraz listą publikacji oraz krótkim opisem osiągnięć naukowych zawierającym w szczególności informacje o udziale w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i stażach naukowych, udziale w projektach badawczych, zaangażowaniu w towarzystwach i kołach naukowych, przyznanych wyróżnieniach i stypendiach naukowych.
 4. Certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o stopniu znajomości języka angielskiego, jeżeli kandydat nimi dysponuje.
 5. Opis wstępnej propozycji projektu badawczego nie dłuższy 1 strona arkusza A4 wraz z bibliografią (która nie włącza się do limitu miejsca) zaakceptowany przez promotora.

Proponowana tematyka doktoratów

 

Informacja o limicie dostępnych miejsc

 • Instytut Paleobiologii PAN – 2 miejsca;
 • Muzeum i Instytut Zoologii PAN – 1 miejsce;
 • Instytut Biologii Ssaków PAN – 5 miejsc;
 • Instytut Parazytologii PAN – 2 miejsca.

Uwaga: W przypadku braku właściwego finansowania limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej może być zmniejszony.

Kryteria oceny kandydatów i procedura rekrutacji

 1. Rekrutacja przebiega w dwóch etapach. W pierwszym etapie koordynator dokonuje formalnej oceny złożonych wniosków. W przypadku aplikacji niespełniających wymogów formalnych zawartych w §2, kandydaci wzywani są do uzupełnienia braków w ciągu siedmiu dni. Wnioski nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone z postępowania, o czym kandydaci zostaną poinformowani.
 2. W drugim etapie komisja rekrutacyjna ocenia złożone wnioski uwzględniając osiągnięcia i doświadczenie naukowe kandydata Integralną częścią drugiego etapu oceny jest rozmowa kwalifikacyjna, która może odbywać się w języku angielskim. Kandydaci proszeni są o przygotowanie dwóch krótkich prezentacji (5-8 slajdów) na temat swojej pracy magisterskiej oraz proponowanej do realizacji rozprawy doktorskiej. Rozmowa kwalifikacyjna może odbywać się w trybie video-konferencji z użyciem komunikatora Skype.
 3. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna ocenia:
  • osiągnięcia i doświadczenie naukowe kandydata w oparciu o publikacje naukowe i popularnonaukowe, nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub działalności studenckiej, stypendia naukowe, udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i stażach naukowych, udział w projektach badawczych, zaangażowanie w towarzystwach i kołach naukowych (0-10 pkt.);
  • wiedzę kandydata w zakresie dyscypliny reprezentowanej przez dany instytut (0-3 pkt.);
  • znajomość tematyki planowanych badań związanych z rozprawą doktorską (0-4 pkt.);
  • motywację i predyspozycje do prowadzenia pracy naukowej, w szczególności w oparciu o prezentację tematyki pracy magisterskiej i przyszłej pracy doktorskiej, umiejętności merytorycznej wypowiedzi i komunikacji, logicznego formułowania wypowiedzi (umiejętność argumentacji i poprawne posługiwanie się kategoriami naukowymi w obrębie dyscypliny naukowej z jaką wiąże się wybrana przez kandydata specjalność (0-3 pkt.).
 4. Znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem lub wykazana w rozmowie kwalifikacyjnej stanowi warunek niezbędny do przyjęcia do szkoły.
 5. Do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna zaprasza potencjalnego promotora kandydata.
 6. Lista rankingowa kandydatów tworzona jest na podstawie sumy punktów z drugiego etapu rekrutacji.
 7. Osoby, które uzyskały w sumie nie więcej niż 10 punktów nie mogą zostać przyjęte do szkoły doktorskiej. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał w sumie więcej niż 10 punktów, termin przyjmowania zgłoszeń może zostać przedłużony.
 8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
 9. Właściwy Instytut informuje kandydatów o wynikach rekrutacji w ciągu 14 dni od daty rozmowy kwalifikacyjnej ogłaszając tę informację w BIP instytutu oraz na stronie www Szkoły Doktorskiej BioPlanet.

Termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu

 • 16.02.2023 dla kandydatów aplikujących do tematu „Filogeneza i biogeografia biedronek z rodzaju Rhyzobius – badania na podstawie analizy danych molekularnych, morfologicznych oraz kopalnych” w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN,
 • 16.09.2022 dla kandydatów aplikujących do tematu „Wpływ interakcji drapieżnik-ofiara na stechiometrię ekologiczną w ekosystemie leśnym strefy umiarkowanej” w Instytucie Biologii Ssaków PAN,
 • 16.09.2022 dla kandydatów aplikujących do tematu „Wpływ zasobów pokarmowych na poziom i synchronizację rozrodu w populacjach żubra” w Instytucie Biologii Ssaków PAN,
 • 6.09.2022 dla pozostałych kandydatów aplikujących do Instytutu Biologii Ssaków PAN,
 • 30.09.2022 dla kandydatów aplikujących do pozostałych instytutów; dla Muzeum i Instytutu Zoologii PAN do 20.10.2022.

Procedura odwoławcza

Od decyzji komisji rekrutacyjnej zainteresowanemu przysługuje prawo do odwołania się do dyrektora właściwego instytutu w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji. Podstawą odwołania może być wyłącznie naruszenie warunków lub trybu rekrutacji określonych w Regulaminie rekrutacji. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

 

Miejsce i sposób składania dokumentów

Dokumenty można złożyć na jeden z trzech sposobów:

 • przesłać pocztą na adres wybranego instytutu (patrz poniżej);
 • przesłać mailem pod podane niżej adresy;
 • lub złożyć osobiście.

Muzeum i Instytut Zoologii PAN

(1) Wilcza 64, 00-679 Warszawa, z dopiskiem „Szkoła Doktorska”

(2) sekretariat@miiz.waw.pl

(3) Wilcza 64, Warszawa, sekretariat pok. 100 (1 piętro), czynny 08:00-15:30;

Instytut Paleobiologii PAN

(1) Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, z dopiskiem „Szkoła Doktorska”

(2) paleo@twarda.pan.pl

(3) Twarda 51/55, Warszawa, sekretariat, pok. 155 (1 piętro) czynny 08:00-16:00

Instytut Parazytologii PAN

(1) Twarda 51/55, 00-818 Warszawa, z dopiskiem „Szkoła Doktorska”

(2) iparpas@twarda.pan.pl

(3) Twarda 51/55, Warszawa, sekretariat, pok. 536 (5 piętro) czynny 08:00-16:00.

Instytut Biologii Ssaków PAN

(1) Stoczek 1, 17-230 Białowieża, z dopiskiem „Szkoła Doktorska”

(2) rekrutacja@ibs.bialowieza.pl

(3) Stoczek 1, 17-230 Białowieża, sekretariat, pok. 1 czynny 08:00-16:00

Kontakt

W sprawach administracyjnych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy pod podane niżej adresy:

 • Muzeum i Instytut Zoologii PAN – tel. (22) 629 32 21; sekretariat@miiz.waw.pl;
 • Instytut Biologii Ssaków PAN – tel. (85) 682 77 50 (sekretariat) lub (85) 682 77 73 (dr hab. Marta Kołodziej-Sobocińska, koordynator szkoły w IBS PAN); mksobocinska@ibs.bialowieza.pl;
 • Instytut Paleobiologii PAN – tel. (22) 697 88 50; paleo@twarda.pan.pl;
 • Instytut Parazytologii PAN – tel. (22) 697 89 81 (dr hab. Jakub Gawor, koordynator szkoły w IPAR PAN); gaworj@twarda.pan.pl

Pliki

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej BioPlanet

Regulamin rekrutacji do Szkoły doktorskiej BioPlanet