Program kształcenia

Ramowy Program Kształcenia

w Szkole Doktorskiej BioPlanet

1. W ramach kształcenia w Szkole Doktorskiej BioPlanet doktorant zobowiązany jest do:

1.1. Realizacji indywidualnego planu badawczego uzgodnionego wspólnie z promotorem;

1.2. Uzyskania co najmniej 40 punktów ECTS uczestnicząc w następujących zajęciach, organizowanych przez szkołę oraz, za zgodą promotora, poza szkołą:

 • wykłady obligatoryjne,
 • wykłady fakultatywne zgodne ze specjalizacją,
 • seminarium doktoranckie,
 • zajęcia specjalizacyjne pod opieką promotora,
 • zajęcia rozwijające umiejętności zawodowe,

a także prowadząc badania naukowe, działalność dydaktyczną i popularyzatorską.

2.  Zajęcia obligatoryjne

 2.1. Wykłady i ćwiczenia (łącznie 7 p. ECTS). Uczestnicy kształcenia zobowiązani są do uczęszczania na zajęcia i zdanie egzaminów z następujących przedmiotów:

 • Biologia ewolucyjna,
 • Ekologia,
 • Statystyka i planowanie eksperymentu,
 • Letnia szkoła ekologii,
 • Podstawy paleobiologii.

2.2. Seminarium doktoranckie (łącznie 8 p. ECTS)  jest obowiązkowe na wszystkich latach studiów i zakończone co roku zaliczeniem.

2.3. Pracownia specjalistyczna (łącznie 16 p. ECTS) obejmująca zajęcia specjalizacyjne pod opieką promotora, ukierunkowane na przygotowanie rozprawy doktorskiej.

2.4. Zajęcia rozwijające umiejętności  zawodowe (łącznie 2 p. ECTS) obejmują cykl obligatoryjnych wykładów i zajęć warsztatowych, dotyczących zasad właściwego przygotowywania ms do publikacji, doniesień konferencyjnych, zasad etyki zawodowej, wniosków o sfinansowanie projektów do instytucji grantowych, oraz podstaw prowadzenia zajęć dydaktycznych.

3. Zajęcia fakultatywne

3.1.  Wykłady, ćwiczenia, seminaria i praktyki terenowe (łącznie 7 p.  ECTS) wybierane są w porozumieniu z promotorem z oferty instytutów współtworzących szkołę, innych placówek PAN i wyższych uczelni:

 • Evo-devo w paleontologii,
 • Metody molekularne w biologii,
 • Bioróżnorodność: wzorce i ochrona,
 • Wybrane zagadnienia biologii ssaków,
 • Praktyki terenowe z geologii,

4. Szczegółowa lista wykładów, warsztatów, ćwiczeń, praktyk i innych zajęć organizowanych w Instytutach tworzących szkołę doktorską w danym roku akademickim,  wraz z odpowiadającym im wymiarem punktów ECTS, udostępniana jest na stronie internetowej szkoły na co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego.

5. Realizację programu kształcenia doktorant dokumentuje w indeksie.

6. Harmonogram kształcenia w postaci tabeli stanowi załącznik 1 do niniejszego ramowego programu kształcenia.